Akademie Europa groot logo
 • Junie 3, 2023
 • Laaste opdatering 7 Mei 2023 10:40 vm
 • Hannover

Bestuursprosesbenadering

Terwyl Frederick Taylor gefokus het op die beplanning van werk en die bestuurstegnieke van voormanne en bestuurders, het Henri Fayol bestuur vanuit 'n topbestuursperspektief gekyk. Henri Fayol se boek, Algemene en Nywerheidsbestuur, wat in 1916 gepubliseer is, is gegrond op sy lang werkservaring.

Die Bestuursprosesbenadering, net soos die Wetenskaplike Bestuursbenadering, het gefokus op die beginsels van doeltreffendheid en rasionaliteit en probeer om beginsels te ontwikkel wat verband hou met alle areas van bestuur. Daar kan gesê word dat hierdie studie twee hoofbydraes tot bestuursdenke lewer: Eerstens kenmerk dit die funksies van bestuur of die bestuurder se werke, en die ander is om 'n stel beginsels te skep vir bestuurders wat hierdie funksies sal vervul.

Henri Fayol het al die aktiwiteite in die ondernemings in 6 groepe behartig. Hierdie:

– Tegniese (produksie) aktiwiteite,

– Kommersiële (koop, verkoop) aktiwiteite,

– Finansiële (vind kapitaal en soek na die mees geskikte gebruiksgeleenthede) aktiwiteite

– Sekuriteit (beskerming van werknemers en werkplek) aktiwiteite

– Rekeningkundige (insluitend statistieke) aktiwiteite

– Bestuur (beplanning, organisasie, rigting, koördinering en beheer) aktiwiteite.

Bestuur is deur Henri Fayol gedefinieer as “vooruitsien (beplan), organiseer, beveel, koördineer en beheer”.

Henri Fayol het op grond van sy persoonlike ervarings en waarnemings 14 basiese beginsels vir suksesvolle bestuur voorgehou en beweer dat met die behoorlike toepassing van hierdie beginsels, ondernemings sukses sal behaal. Hierdie beginsels kan soos volg gelys word.

 1. Arbeidsverdeling: Om die arbeidsmag doeltreffend te gebruik en om die produktiwiteit van die werknemers te verhoog in ooreenstemming met hul kennis, ervaring en vermoëns is om na die verdeling van arbeid te gaan. Fayol noem dat hierdie beginsel toegepas moet word op alle soorte werk, selfs tegniese werk sowel as bestuurswerk.
 2. Gesag en verantwoordelikheid: Fayol sien gesag en verantwoordelikheid as onderling verwant en sê dat soos die posisie van die werknemer styg, sy gesag en verantwoordelikhede sal toeneem om dié in sy vorige posisie in te sluit. Dit sal gepas wees om gesag en verantwoordelikheid hier te definieer. Gesag is die "reg om te beveel" wat die bestuurder het. Fayol het gesag uitgedruk as 'n funksie van die "posisie" van die bestuurder en sy "persoonlikheidseienskappe" (intelligensie, ervaring, morele waardes, vorige dienste, ens.). Die gebruik van gesag skep verantwoordelikheid. Die gebruiker van daardie owerheid is verantwoordelik vir die gevolge van die gesag wat gebruik word.
 3. Dissipline: Dit is die daarstelling van 'n stelsel wat sal verseker dat die werke in 'n sekere volgorde uitgevoer word. Dit verwys na 'n eenheid van besluit oor hoe om dinge te doen, hoe om hulpbronne te gebruik, en wat die resultate sal wees. Volgens Fayol is dissipline noodsaaklik vir die sukses van bestuurders op alle vlakke.
 4. Eenheid van bevel: Dit beteken dat elke ondergeskikte ondergeskik is aan 'n enkele meerdere. Dit wil sê, ondergeskiktes moet bestellings van 'n enkele bestuurder neem en aan 'n enkele bestuurder aanspreeklik wees. Dit is nodig om 'n stelsel te skep wat geskik is hiervoor met die reëlings wat getref is vir die sukses van die besigheid. Dit word egter gesien dat hierdie beginsel nie vandag in sommige organisasiestrukture toegepas word nie.

 

 1. Unie van Bestuur: Volgens hierdie beginsel moet alle aktiwiteite vir dieselfde doel deur 'n enkele bestuurder uitgevoer word, afhangende van 'n plan. Wat bedoel is om hier uitgedruk te word, is nie dat alle besluite deur die topbestuurder geneem moet word nie. Hierdie beginsel hou verband met die vestiging van organisasiestruktuur. Dus sal die beplande bestuur van die aktiwiteite van elke organisatoriese eenheid onder 'n enkele bestuurder ten einde algemene algemene doelwitte te bereik 'n eenheid van bevel skep.
 2. Die oppergesag van algemene belange bo individuele belange: Indien daar 'n botsing of verskil tussen persoonlike belange en algemene belange is, moet die bestuur 'n kompromie tussen hulle voorsien, terwyl die algemene belange op die voorgrond gehou word.
 3. Billikheid: Een van die pligte van die bestuurder is om die werknemers regverdig te behandel en om die uitvoering van aktiwiteite toe te laat wat maksimum bevrediging aan beide die werkgewer en die werknemer sal verskaf.
 4. Sentraliteit: Fayol het nie die term sentralisering van gesag gebruik nie, maar dit is wat hy in sy verduidelikings beskryf.
 5. Hiërargiese struktuur: Dit is bepaal as 'n ketting van bestuurders van bo na onder. Hierdie ketting, wat op mekaar volg, behoort in alle soorte transaksies en kommunikasie gebruik te word. Die hiërargiese struktuur en die beginsel van eenheid van bevel vul mekaar aan. In 'n hiërargiese struktuur kan ondergeskiktes duidelik weet van wie om bestellings te neem en aan wie hulle verantwoordelik sal wees. Kommunikasie is baie stadig in hiërargiese strukture. Fayol het 'n model voorgestel om hierdie leemte te vul.
 6. Orde: Fayol stel in hierdie beginsel dat daar twee groepe is as materiële en sosiale orde. Natuurlik word hierdie beginsel geassosieer met die bepaling van die ligging van elke werk en werknemer goed. Fayol verduidelik hierdie beginsel as 'n plek vir almal en alles en alles of almal op sy plek.
 7. Gelykheid: Werknemers se lojaliteit en toewyding kan slegs moontlik wees as die bestuurder hulle regverdig en gelyk behandel.
 8. Werknemerbehoud: Onnodige arbeidsmagomset en swak bestuur verhoog koste en verminder produktiwiteit. Daarom vermy effektiewe metodes om werknemers te werf en aan boord te kry onnodige koste.
 9. Inisiatief: Dit kan gedefinieer word as die vermoë om te beplan en te implementeer. Daar moet van werknemers verwag word om al hul talente en pogings op hul werk te konsentreer, en om toestande te druk om geleenthede aan te gryp. Die bestuurder, wat 'n voorbeeld vir die personeel met hierdie gedrag stel, moet daarna streef om dieselfde eienskappe by sy ondergeskiktes te ontwikkel.
 10. Gees van eenheid: Daar kan gesê word dat hierdie beginsel die presiese ekwivalent is van die gesegde dat krag uit eenheid kom. Deur die behoefte aan spanwerk te beklemtoon as 'n uitbreiding van die beginsel van eenheid van bevel, is die belangrikheid van kommunikasie onmiskenbaar. Om hierdie rede moet bestuurders die nodige maatreëls tref om die eenheid onder die werknemers te versterk, om hul lojaliteit aan die onderneming te skep en om interne harmonie te verseker.
admin
administrateur

verwante Artikels

Lewer Kommentaar